An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
10023/12/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Deschide
9916/12/2021privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local ,al domnului Paunescu Ion Petre si vacantarea unui post de consilier,din cadrul Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges Deschide
9816/12/2021privind rectificarea bugetului local ,si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2021 Deschide
9726/11/2021privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local,Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ,care alcătuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
9626/11/2021privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 Deschide
9526/11/2021privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2021 Deschide
9426/11/2021privind predarea către Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Municipiul Curtea de Argeș str. Posada nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-Construire creșă mică str. Posada nr. 1 Școala Gimnazială Basarab I municipiul Curtea de Argeș județul Argeș” Deschide
9326/11/2021pentru modificarea titlului Hotararii Consiliului Local Curtea de Arges nr. 79/2021 privind aprobarea solicitarii de finantare a obiectivului de investitii „Cresa pentru patru grupe de copii in Municipiul Curtea de Arges precum si pentru aprobarea unor angajamente in privind aprobarea solicitarii de finantare a obiectivului de investitii :,Proiect tip-Construire creșă mică str. Posada,nr. 1,Școala Gimnazială Basarab I,municipiul Curtea de Argeș,județul Argeș”,pentru abrogarea articolelor nr. 2,3,4,5 si 6 ale H.C.L. nr. 79/2021,pentru modificarea articolelor nr. 1 si 7 si pentru renumerotarea articolului nr. 7 al H.C.L. nr. 79/2021 Deschide
9226/11/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
9108/11/2021privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Curtea de Argeș în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
9026/10/2021pentru aprobarea procedurii de recrutare si a criteriilor de selectie ,pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de sef serviciu ,la Serviciul Public Piete Targuri si Oboare Deschide
8926/10/2021privind desemnarea reprezentantului municipiului Curtea de Arges ,in adunarea generala a actionarilor la S.C. AQUATERM AG 98-S.A. Deschide
8826/10/2021privind completarea consiliului de administratie ,al spitalului municipal cu reprezentanti ai consiliului local Deschide
8726/10/2021privind darea in administrare a unui bun ,apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
8626/10/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,ale Serviciului Public de Gospodarie Comunala Curtea de Arges Deschide
8526/10/2021privind modificarea organigramei si a statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte „George Topirceanu” Curtea de Arges Deschide
8426/10/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 ,si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii Deschide
8326/10/2021privind aprobarea introducerii în lista de investiții aferentă anului 2021 ,a obiectivelor de investiții: „Chioșcuri ziare” și „Chioșcuri flori” Deschide
8226/10/2021privind aprobarea introducerii in lista de investitii aferenta anului 2021 ,a obiectivului de investiii „Extindere sistem supraveghere video – Str. 1 Decembrie 1918 in Municipiul Curtea de Arges jud. Arges” Deschide
8126/10/2021privind aprobarea introducerii in lista de investitii aferenta anului 2021 ,a unor obiective de investiii Deschide
8026/10/2021privind aprobarea participarii la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu,și a valorii cheltuielilor finanțate integral din venituri proprii pentru obiectivele de investiții propuse Deschide
7926/10/2021privind aprobarea solicitarii de finantare a obiectivului de investitii „Cresa pentru patru grupe de copii in Municipiul Curtea de Arges” precum si pentru aprobarea unor angajamente Deschide
7826/10/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ ,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare străzi: Albeșt Cuza Vodă,Rîmnicu Vâlcea,în Municipiul Curtea de Argeș,jud. Argeș” Deschide
7726/10/2021pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III al anului 2021 Deschide
7626/10/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
7526/10/2021pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
7422/09/2021privind aprobarea coridorului de mobilitate integrata Sud Vest – Centru (strada Rimnicu Vilcea – Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Arges,considerat strategic si care sprijina transportul public in comun de calatori,circulatia biciclistilor si circulatia pietonilor in scopul depunerii unei cereri de finantare in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Regionala Sud – Muntenia,in cadrul Programului Operational Regional Asistenta Tehnica 2014 - 2020 Deschide
7322/09/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 ,si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii Deschide
7212/08/2021privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii ,Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș Deschide
7112/08/2021privind aprobarea prelungirii Contractului nr. 22434/04.09.2015 de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Curtea de Argeș Deschide
7029/07/2021pentru modificarea pozitiei nr. 2078 din Inventarul bunurilor ,care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
6929/07/2021privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de prevenire și gestionare a crizei sanitare cauzate de COVID-19 la Spitalul Municipal Curtea de Argeș”,cod SMIS 142287,și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia Deschide
6829/07/2021pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II al anului 2021 Deschide
6729/07/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 ,si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii Deschide
6630/06/2021privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Curtea de Argeş în domeniul public al Statului Român Deschide
6530/06/2021privind redenumirea unei structuri din aparatul de specialitate al primarului Deschide
6430/06/2021pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pentru anul 2021 Deschide
6330/06/2021pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98-SA si a listei de investitii pentru anul 2021 Deschide
6322/07/2021nnn
6230/06/2021pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2021 Deschide
6221/07/2021fff Deschide
6130/06/2021privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliul de administratie al spitalului municipal Deschide
6030/06/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
5928/05/2021privind infiintarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului a indicatorilor de performanță a Caietului de sarcini a Studiului de oportunitate si pentru aprobarea modalitatii de gestiune Deschide
5828/05/2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ,a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges Deschide
5728/05/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Spitalul Municipal Curtea de Arges pentru anul 2021 Deschide
5628/05/2021pentru aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar a municipiului Curtea de Arges pentru anul scolar 2021-2022 Deschide
5528/05/2021privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile de evaluare ,si de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului ,exercitat in anul 2020 la biblioteca publica Deschide
5428/05/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2021 Deschide
5328/05/2021pentru aprobarea numarului de locuri la cresa „Posada”,a conditiilor minime ,pe care trebuie sa le indeplineasca la intrarea in colectivitate copiii,parintii,reprezentantii legali,precum si pentru aprobarea prioritatii cazurilor sociale Deschide
5228/05/2021pentru aprobarea numarului minim de locuri la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati “Sfântul Justinian” Curtea de Arge Deschide
5128/05/2021pentru aprobarea proiectului Spitalului Municipal Curtea de Argeș denumit „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de COVID 19,în județul Argeș”,cod SMIS 142287 Deschide
5028/05/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
4928/05/2021pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
4818/05/2021privind aprobarea Programului de lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2021 Deschide
4728/04/2021privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire ,a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor ,pentru derularea masurilor educative Deschide
4628/04/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges pentru anul 2021 Deschide
4528/04/2021privind aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului constructorului de buna-credinta ,al locuintei aflate pe acel teren Deschide
4428/04/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,al Primariei Municipiului Curtea de Arges pentru anul 2021 Deschide
4328/04/2021pentru aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021 Deschide
4228/04/2021privind organizarea grupului de lucru propriu in vederea identificarii asezarilor informale evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare la nivelul municipiului Curtea de Arges Deschide
4128/04/2021privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Curtea de Arges precum si pentru aprobarea regulamentului propriu de functionare Deschide
4028/04/2021privind aprobarea inlocuirii Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 35/2021 pentru completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3928/04/2021privind atribuirea în folosința gratuită a Parohiei Bătușari a unui bun imobil Deschide
3828/04/2021pentru aprobarea numarului maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice in anul 2021 pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru institutiile publice locale infiintate prin hotarare a autoritatii deliberative Deschide
3728/04/2021privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2021 si a estimarilor ,pe anii 2022-2024,a Bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial ,din venituri proprii precum si pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii,finantate de la bugetul local in anul 2021 Deschide
3628/04/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
3507/04/2021pentru completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3407/04/2021privind inlocuirea reprezentantului autoritatii deliberative in comisia de concurs pentru desemnarea managerului la Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” Deschide
3307/04/2021privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local pentru finantarea unor obiective de investitii Deschide
3231/03/2021privind aprobarea numarului de posturi de asistent personal pentru anul 2021 Deschide
3131/03/2021privind aprobarea unor gratuitati la transportul local de calatori ,prin curse regulate in anul 2021 Deschide
3031/03/2021pentru aprobarea Planului anual de actiune cu privire la serviciile sociale ,furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Deschide
2931/03/2021pentru aprobarea darii in administrarea concesionarului serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan a adapostului pentru caini Deschide
2831/03/2021pentru aprobarea taxei anuale pentru autorizare dispecerat taxi si pentru viza anuala a acesteia Deschide
2731/03/2021pentru aprobarea numarului reprezentantilor consiliului local in Consiliul Comunitar Consultativ si pentru desemnarea acestora Deschide
2631/03/2021pentru aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
2531/03/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
2418/03/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte „George Topirceanu” pentru anul 2021 Deschide
2318/03/2021pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Piete,Targuri si Oboare pentru anul 2021 Deschide
2218/03/2021privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Deschide
2111/03/2021privind modificarea calendarului concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului de Cultura si Arte “George Topirceanu” aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 11/2021 Deschide
2011/03/2021privind aprobarea contului anual de executie a bugetelor pentru anul 2020 Deschide
1925/02/2021pentru aprobarea unui plan urbanistic zonal Deschide
1825/02/2021privind plata unor cotizatii anuale datorate de municipiu in anul 2021 Deschide
1725/02/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la biblioteca publica pentru anul 2021 Deschide
1625/02/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii la muzeul municipal,pentru anul 2021 Deschide
1525/02/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
1425/02/2021pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
1328/01/2021privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local pentru finantarea unor obiective de investitii Deschide
1228/01/2021privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2021 care urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor social Deschide
1128/01/2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management a conducerii Centrului de Cultura si Arte „George Topirceanu”,pentru aprobarea calendarului concursului si pentru desemnarea reprezentantilor autoritatii deliberative in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor precum si pentru aprobarea conditiilor cumulative necesare unei persoane fizice pentru participare la concurs Deschide
1028/01/2021privind darea in folosinta gratuita a unui bun proprietate publica Deschide
928/01/2021privind prelungirea termenului unor contracte de inchiriere Deschide
828/01/2021privind inchirierea unui spatiu locativ cu destinatia de sediu de partid Deschide
728/01/2021privind prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita ,catre Clubul Copiilor Curtea de Arges a unui spatiu locativ Deschide
628/01/2021pentru conferirea unor diplome Deschide
527/01/2021pentru aprobarea valorii totale a cheltuielilor finanțate integral din venituri proprii pentru obiectivului de investiții „Stație de tratare cu treapta mecanică,biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă Curtea de Argeș” Deschide
427/01/2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Stație de tratare cu treapta mecanică biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă,Curtea de Argeș” Deschide
308/01/2021privind aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfa ,de peste 12 tone pentru anul 2021 Deschide
208/01/2021privind aprobarea intocmirii unui Studiu de fezabilitate Deschide
108/01/2021privind preluarea la bugetul local a excedentului bugetului ,activitatilor finantate din venituri proprii Deschide